PL EN
allegro

Regulamin

                              REGULAMIN 

Niniejszy regulamin wraz załącznikami ( dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetoewej znajdującej się pod adresami www.icekiss.pl, www.arbema.pl (https://www.icekiss.pl i https://www.arbema.pl) prowadzonej przez Arbema Artur Bartnicki z siedzibą w Choszczówce Stojeckiej ul. warszawska 42 kod pocztowy 05-300 Mińsk Mazowiecki  Nip 8222007202 zwany ARBEMA

 

POSTANOWIENIE 

1. Niniejszy regulamin określa główne cechy świadczenia usług, w szczegulności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji,  sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych;

2.Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować pod adres e-mail: biuro@icekiss.pl.

3.Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest  Arbema Artur Bartnicki z siedzibą w Choszczówce Stojeckiej ul. warszawska 42 kod pocztowy 05-300 Mińsk Mazowiecki  Nip 8222007202   Niezbędne informacje na temat  zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w  Polityce Prywatności. ARBEMA

DEFINICJE

Zawartym w Regulaminie zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące brzmienie:

 1. Konto – prowadzony przez ARBEMA profil Klienta, za pomocą którego umożliwia się Klientowi zamawianie oraz personalizowanie Usług;
 2. Kierowca – zatrudniony przez ARBEMA pracownik lub Partner odpowiedzialny za dostarczenie Pojemników do Klienta, odbiór Pojemników i pozostałych rzeczy od Klienta, przewiezienie ich do Magazynu oraz zwrot rzeczy do Klienta;
 3. Magazyn – miejsce, w którym są składowane i przechowywane Przedmioty Klientów;
 4. Obszar działania – Usługa realizowana jest na terenie wybranych dzielnic Warszawy, w tym: Bemowa, Białołęki, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Śródmieścia, Targówka, Ursusa, Ursynowa, Wilanowa, Włoch, Woli, Żoliborza i podmiejskich obszarów: Piastowa oraz Pruszkowa regionu mińskiego Mińska Mazowieckiego . Arbema ma możliwość realizować Usługę poza wyznaczonym Obszarem działania;
 5. Partnerzy – grupa przedsiębiorców współpracujących z ARBEMA, w celu wykonywania przez Administratora Usług;
 6. Pojemnik KOSZE – wysokiej jakości opakowanie wykonane z utwardzanego plastiku, dostarczane do Klienta przez ARBEMA, do którego Klient pakuje swoje rzeczy,
  które oddaje na Przechowanie;
 7. Portal – oznacza portal prowadzony przez ARBEMA, za pomocą którego Klient ma możliwość składania Zamówień;
 8. Przechowanie – oznacza zlecenie przez Klienta odpłatnego przechowania jego rzeczy przez ARBEMA;
 9. Przechowanie per Pojemnik/Przedmiot – oferowana przez ARBEMA opcja przechowywania, w której Klient ponosi określone opłaty jednostkowe za każdy Pojemnik bądź Przedmiot;
 10. Przechowanie per powierzchnia – oferowana przez ARBEMA opcja przechowywania, w które Klient ponosi opłatę za określoną powierzchnię, którą zajmują jego rzeczy;
 11. Przedmioty – rzeczy niebędące Pojemnikami, o niestandardowych rozmiarach, które Klient oddaje na Przechowanie (np. rowery, wózki dziecięce, narty, snowboard, walizki, meble);
 12. Usługa – każda usługa oferowana kiedykolwiek przez ARBEMA;
 13. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Portalu, za pomocą którego użytkownik zleca ARBEMA dostarczenie Pojemników i/lub odbiór zamówionej ilości Przedmiotów, w celu ich Przechowania, a także zwrot Przedmiotów do Klienta;

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach świadczonych usług ARBEMA zobowiązuje się do przyjmowania oraz realizowania Zamówień polegających na odbiorze, Przechowaniu oraz zwrocie rzeczy Klienta w specjalnie do tego przeznaczonych Pojemnikach lub – w przypadku innych rzeczy – luzem;
 2. Usługa świadczona jest na obszarze określonym przez ARBEMA zakresem kodów kreskowych;
 3. Każdy Przedmiot, który Klient chce oddać na przechowanie, musi być wcześniej zaakceptowany przez ARBEMA;

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik Portalu może przeglądać ofertę ARBEMA bez dokonywania Rejestracji;
 2. Złożenie zamówienia na Usługę wymaga rejestracji na Portalu. Dokonując rejestracji Klient oświadcza, że:
  1. jego miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się na terenie Polski;
  2. ma ukończone 18 lat (w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi);
  3. posiada tytuł prawny do Przedmiotów, które zamierza przechowywać za pośrednictwem Portalu.
 3. W trakcie Rejestracji Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza i podania danych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu
  kontaktowego oraz adres e-mail (który jednocześnie pełni funkcję loginu) jak również zindywidualizowanego hasła;
 4. Klient będący osobą prawną, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury, powinien w momencie rejestracji podać dane do faktury, w tym numer NIP;
 5. Konto jest niezbywalne i przeznaczone do indywidualnego korzystania.
 6. Klient nie może posługiwać się Kontami innych użytkowników ani udostępniać swojego Konta oraz podawać danych do logowania innym osobom. ARBEMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich;
 7. Klient powinien niezwłocznie poinformować ARBEMA, jeśli podejrzewa, lub wie, że osoba trzecia może mieć dostęp do jego profilu;
 8. Klient zgadza się, że każda osoba, która ma dostęp do jego profilu, ma na to zgodę Klienta i jest uprawniona do korzystania z Usług oferowanych przez ARBEMA oraz jego Profilu w imieniu Klienta;
 9. Klient zobowiązuje się do przestrzegania prawa w ramach korzystania z Portalu, jak również do niepodejmowania działań, które mogą w sposób negatywny wpływać na działanie Portalu;
 10. ARBEMA ma prawo do zablokowania Konta Klienta na pewien okres lub ograniczenia dostępu do pewnych usług, jeżeli uzna, że Konto Klienta może być zagrożone;
 11. Klient jest zobowiązany podać ARBEMA aktualne dane do kontaktu, a przypadku ich zmiany, do natychmiastowego poinformowania ARBEMA
  o tym fakcie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza online;
 2. Po zaakceptowaniu danych, które Klient wprowadził w formularzu, ARBEMA wysyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość zawierającą podsumowanie Zamówienia, w której zostaną podane szacunkowe koszty realizacji Usługi.  Ostateczne koszty usługi zostaną przedstawione klientowi do zapłaty po jej realizacji, to jest gdy znany jest czas pracy pracowników, zużytych materiałów oraz ilość zajętej powierzchni czy wykorzystanych na przechowanie pojemników.
 3. Po dokonaniu ostatecznego potwierdzenia drogą mailową przez Klienta, dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a ARBEMA, której przedmiotem są Usługi świadczone przez ARBEMA;
 4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności w wybranym terminie i miejscu przez Klienta. Nieobecność Klienta będzie stanowić podstawę do naliczenia kosztów poniesionych przez ARBEMA w związku z poniesieniem kosztów logistycznych;

DOSTAWY, ODBIORY

 1. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, ARBEMA realizuje Usługę pod adresem wskazanym w trakcie składania pierwszego zamówienia. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, ARBEMA realizuje Usługę pod adresem siedziby;
 2. W momencie dostarczenia Pojemników do Klienta, Klient może poprosić Kierowcę o pozostawienie mu większej ilości Pojemników niż określił w zamówieniu – w takiej sytuacji płatność za dodatkowe Pojemniki zostaje dokonana na miejscu u Kierowcy, przy czym Klient w przypadku płatności gotówką, powinien mieć odliczoną dokładną kwotę do uregulowania płatności a Kierowca nie jest zobowiązany do wydania reszty Klientowi;
 3. Klient jest zobowiązany do spakowania Pojemników w taki sposób, aby pokrywa każdego Pojemnika zamykała się na płasko oraz aby Pojemnik był odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i Przechowywania. W przypadku niespełnienia tego warunku przez Klienta, Kierowca ma prawo poprosić Klienta o przepakowanie części rzeczy do kolejnego Pojemnika albo ich wypakowanie;
 4. W przypadku przechowania per Pojemnik/Przedmiot, dopuszczalna waga rzeczy włożonych do jednego Pojemnika nie może przekroczyć 26 kg a łącznie z Pojemnikiem nie może przekroczyć 30 kg (4 kg to waga Pojemnika). Dopuszczalna waga Przedmiotu o niestandardowych wymiarach nie może przekroczyć 26 kg (nie dotyczy opcji Przechowywania per powierzchnia). Jeśli dopuszczalna waga rzeczy zostanie przekroczona, Klient może zostać poproszony o przepakowanie rzeczy do kolejnego Pojemnika bądź naliczony dodatkowymi opłatami (Cennik).
 5. Pojemniki zostają zabezpieczone przy Kliencie za pomocą plomb o unikalnych numerach;
 6. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia rzeczy w Pojemniku (np. za pomocą folii bąbelkowej) lub innych Przedmiotów, aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia Kierowcy oraz nie powodowały uszkodzeń innych przedmiotów transportowanych bądź przechowywanych przez ARBEMA;
 7. ARBEMA może w przypadku wcześniejszego poinformowania przez Klienta dostarczyć materiały zabezpieczające za dodatkową opłatą;
 8. Kierowca w dniu realizacji Usługi podejmie próbę skontaktowania się z Klientem telefonicznie. Nieobecność Klienta w wyznaczonym terminie dokonania usługi jest podstawą do naliczenia kosztów logistycznych podanych w Cenniku, jeśli rozpoczęta została procedura wykonania Usługi. W przypadku braku możliwości skontaktowania się telefonicznie z Klientem w wybranym przez niego dniu realizacji Usługi, ARBEMA ma prawo zrezygnować z przyjazdu do Klienta;
 9. W przypadku, kiedy mieszkanie Klienta znajduje się powyżej 4. piętra (5. kondygnacji) a w budynku nie ma windy, bądź jest niesprawna w momencie realizacji Usługi, ARBEMA zastrzega prawo do naliczenia dodatkowej opłaty, której wysokość została określona w Cenniku, bądź zrezygnować z realizacji usługi;
 10. W momencie realizacji Usługi, Klient otrzymuje na życzenie formularz potwierdzający jej wykonanie. Klient albo osoba wyznaczona przez Klienta jest zobowiązana złożyć podpis Kierowcy na formularzu wykonania Usługi;
 11. W momencie zamawiania online dostawy Pojemników do Klienta, może on wybrać opcję „odbioru natychmiastowego”, przy której będzie miał 20 minut na spakowanie swoich rzeczy do Pojemników. Drugą opcją jest odbiór Przedmiotów w innym terminie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Pojemników. Po upływie tego terminu,  ARBEMA ma prawo rozpocząć naliczanie Klienta za pierwszy rozpoczęty okres przechowywania rzeczy;
 12. Więcej Miejsca dostarcza Klientowi Pojemniki czyste i bez uszkodzeń. Jeśli zdarzy się, że któryś Pojemnik nie będzie spełniał tych warunków, Klient ma prawo poprosić Kierowcę o wymianę Pojemnika.
 13. W trakcie korzystania z Usługi, Klient jest zobowiązany do właściwego używania Pojemników a w momencie zwrotu – zobowiązuje się, że Pojemniki zostaną oddane w stanie czystym oraz pozbawionym defektów technicznych (nie uwzględnia to naturalnego zużycia, które następuje na skutek prawidłowego używania pojemników). Jeśli Klient zwróci ARBEMA  Pojemniki w stanie pobrudzonym, mocno zakurzony, wydzielającym nieprzyjemny/ stęchły zapach, wyklejone permanentnymi naklejkami itp., co będzie wymagało ich wyczyszczenia bądź zagubi, uszkodzi/ zniszczy Pojemniki, zostanie obarczony dodatkowymi opłatami, podanymi w Cenniku;
 14. W momencie realizacji Usługi przez ARBEMA, Klient jest zobowiązany w miarę możliwości do zapewnienia dostępu/ podjazdu pod budynek, w którym będzie realizowana Usługa. W przypadku utrudnionych warunków w dostępie do budynku, ARBEMA ma prawo odmówić realizacji usługi bez żadnych konsekwencji;
 15. W przypadku przechowywania per Pojemnik/Przedmiot, jeśli Klient chce zmienić datę realizacji Usługi, zobowiązuje się poinformować mailowo lub telefonicznie ARBEMA najpóźniej do godziny 13:00 w dzień roboczy przed terminem realizacji Usługi. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Przechowywania per powierzchnia, Klient zobowiązuje się poinformować mailowo lub telefonicznie ARBEMA o zmianie daty realizacji Usługi najpóźniej do godziny 13:00 dwa dni robocze przed jej wykonaniem.
 16. Jeśli dzień dostawy lub odbioru przypada na poniedziałek, Klient zobowiązuje się poinformować ARBEMA o chęci zmiany terminu najpóźniej w piątek do godziny 13:00.
 17. Jeżeli Klient w dniu realizacji Usługi odstąpi od umowy lub będzie chciał jej zmiany, Więcej Miejsca ma prawo naliczyć uzasadnione koszty już wykonanej Usługi.

ZWROT PRZEDMIOTÓW DO KLIENTA

 1. Klient ma prawo do zamówienia zwrotu przechowywanych Przedmiotów;
 2. Zwrot Przedmiotów może zostać umówiony na dzień wypadający po okresie opłaconego ich przechowania, jednak termin zwrotu Przedmiotów musi być przez Klienta zamówiony co najmniej na 2 dni przed zakończeniem opłaconego okresu wynajmu;
 3. Nieustalenie terminu zwrotu Przedmiotów w powyższym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem okresu świadczenia Usługi o kolejne 30 dni;
 4. W przypadku zwrotu Przedmiotów do Klienta, Klient wypakowuje swoje rzeczy z Pojemników w chwili dostarczenia do niego Przedmiotów. Klient ma 20 minut na dokonanie tej czynności.;
 5. W momencie zamawiania zwrotu Pojemników, Klient powinien poinformować ARBEMA o chęci pozostawienia u niego Pojemników. Wówczas Klient ma maksymalnie 7 dni kalendarzowe na wypakowanie swoich rzeczy. W przypadku przetrzymania Pojemników przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowe, ARBEMA ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty określone w Cenniku;
 6. Koszt zwrotu Przedmiotów do Klienta jak również koszt odebrania pustych Pojemników od Klienta w innym terminie, niż termin zwrotu Przedmiotów do Klienta, został określony w Cenniku;
 7. W przypadku uszkodzenia Przedmiotów zwróconych przez ARBEMA Klientowi, Klient zobowiązuje się poinformować ARBEMA o uszkodzeniu najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku braku poinformowania przez Klienta o zaistniałej szkodzie w wyznaczonym terminie, ARBEMA nie będzie pociągane do odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia;
 8. W przypadku zwrotu Przedmiotów do Klienta, Klient zobowiązuje się być obecnym w miejscu, do którego zamówił zwrot rzeczy bądź wyznaczyć inną osobę do tego celu;
 9. Przy przechowywaniu per Pojemnik lub Przedmiot, w przypadku chęci zmiany terminu realizacji zwrotu Pojemników bądź Przedmiotów do Klienta, Klient zobowiązuje się poinformować mailowo lub telefonicznie ARBEMA najpóźniej do godziny 13:00 na dzień roboczy przed terminem zwrotu. W przypadku Przechowywania per powierzchnia, Klient zobowiązuje się poinformować mailowo lub telefonicznie WIĘCEJ MIEJSCA najpóźniej do godziny 13:00 dwa dni robocze przed terminem zwrotu.
 10. Jeżeli Klient w dniu realizacji Usługi odstąpi od umowy lub będzie chciał jej zmiany, ARBEMA ma prawo naliczyć uzasadnione koszty już wykonanej Usługi.
 11. Zwrot Przedmiotów do Klienta może nastąpić na następny dzień (w przypadku opcji Przechowywania per Pojemnik lub Przedmiot) albo na dwa dni przed (w przypadku opcji Przechowywania per powierzchnia), jeśli ARBEMA dysponuje wolnymi przedziałami godzinowymi na realizację Usługi;
 12. ARBEMA zastrzega prawo do niedokonania Zwrotu Przedmiotów Klienta poza wyznaczonym obszar działania. W takiej sytuacji, Klient może być zobowiązany do wyznaczenia miejsca Zwrotu, które znajduje się na obszarze działania ARBEMA;
 13. WIĘCEJ MIEJSCA ma prawo do odwołania Zwrotu Przedmiotów do Klienta, jeśli pojawią się okoliczności, które mogą zagrozić zdrowiu bądź życiu Kierowcy (np. wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe).

PRZEDŁUŻANIE OKRESU PRZECHOWYWANIA

 1. Użytkownik ma możliwość przedłużenia okresu przechowywania Przedmiotów – może to zrobić w każdym momencie trwania umowy;
 2. Płatność za kolejny okres rozliczeniowy powinna być dokonana przed upływem aktualnego okresu Przechowywania Przedmiotów Klienta;
 3. W przypadku braku opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego, po jego rozpoczęciu, ARBEMA ma prawo rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za
  opóźnienie.

PRZECHOWYWANE RZECZY

 1. Rzeczy, których przechowywanie jest zabronione:
  1. broń palna oraz amunicja;
  2. materiały łatwopalne;
  3. materiały wybuchowe;
  4. artykuły spożywcze oraz artykuły szybko psujące się;
  5. jakiekolwiek substancje chemiczne, żrące;
  6. szklane przedmioty, porcelana;
  7. rośliny, organizmy żywe i martwe, w tym zwierzęta a także zwłoki i szczątki ludzkie;
  8. substancje płynne, materiały zamoczone lub wilgotne, wydzielające zapach;
  9. antyki, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto, srebro, biżuteria, waluta obca, gotówka, bony towarowe, papiery wartościowe bądź inne
   substytuty pieniądza, dokumenty oraz zbiory o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym albo jakiekolwiek inne przedmioty o wysokiej wartości;
  10. dzieła sztuki – wymienione rzeczy ruchome, ich części lub zespoły: oryginalne dzieła plastyczne, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
   kolekcje składające się na skatalogowane zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które te kolekcje tworzyły;
   skatalogowane numizmaty oraz pamiątki historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i ordery; wytwory techniki, a
   zwłaszcza urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form
   gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego; skatalogowane materiały biblioteczne; wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz
   inne obiekty etnograficzne; przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
  11. towary mogące w jakikolwiek inny sposób zagrozić przedmiotom znajdującym się w magazynie bądź osobom mającym z nimi styczność;
  12. narkotyki;
  13. rzeczy potłuczone, uszkodzone, zdekompletowane;
  14. włączone sprzęty elektroniczne;
  15. niezabezpieczone odpowiednio akcesoria kuchenne z ostrymi końcami;
  16. wszelkie inne rzeczy, których posiadanie jest nielegalne;
  17. rzeczy łatwo tłukące się takie jak szkło, porcelana, TV, lampy;
 2. W przypadku oddania na przechowanie przez Klienta rzeczy zabronionych, ARBEMA nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia, utratę bądź za powstanie pleśni;
 3. ARBEMA namawia do nieprzechowywania w Pojemnikach wszelkich dokumentów osobowych, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, certyfikat urodzenia, numery kont bankowych itp., które mogą zostać użyte, aby ukraść czyjąś tożsamość. ARBEMA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zagubienia wszelkich prywatnych dokumentów;
 4. Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotów Klienta, jeśli stwierdzi, że są one niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu bądź zagrażają bezpieczeństwu osób lub innych przedmiotów transportowanych przez ARBEMA;
 5. ARBEMA ma prawo otworzyć bez zgody Klienta Pojemnik bądź inne opakowanie, w którym Klient oddał swoje rzeczy na przechowanie, jeśli:
  1. zostanie do tego zobligowany przez odpowiednie służby takie jak np.: straż pożarna, policja, sąd;
  2. z Pojemnika bądź innego Przedmiotu oddanego na przechowanie wycieka ciecz lub wydobywa się nieprzyjemny zapach lub istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika ARBEMA bądź innych przedmiotów transportowanych bądź przechowywanych przez ARBEMA.
 6. Jeśli Klient oddał na przechowanie rzecz, której przechowywanie jest zabronione, ponosi on odpowiedzialność z tytułu wszelkich kosztów bądź strat poniesionych przez ARBEMA.
 7. ARBEMA nie gwarantuje, że magazyn używany przez ARBEMA jest odpowiednim miejscem bądź sposobem na przechowanie Przedmiotów o konkretnym przeznaczeniu. ARBEMA podejmie niezbędne działania, aby chronić Przedmioty Klientów oddane na przechowanie przed powstaniem pleśni, ale nie gwarantuje, że pleśń nie powstanie w naturalny sposób na rzeczach oddanych na przechowanie. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza i zgadza się, że ARBEMA nie będzie odpowiedzialne za naturalne powstanie pleśni na rzeczach oddanych na przechowanie przez Klienta;
 8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Przechowywania per powierzchnia, Klient zgadza się, że ARBEMA jest odpowiedzialne tylko za Przedmioty, które zostały sprawdzone i sfotografowane przez ARBEMA. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń względem ARBEMA z tytułu uszkodzenia Przedmiotów, jeśli nie zostały one odpowiednio zapakowane, zabezpieczone, sprawdzone i sfotografowane przez Klienta albo ARBEMA – w takiej sytuacji Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia.
 9. Minimalna wartość zamówienia w przypadku przechowywania per Pojemnik lub Przedmiot (uwzględniająca odebranie, Przechowywanie i Zwrot Przedmiotów) wynosi 99 zł netto (121,77 zł brutto).

PŁATNOŚCI

 1. Ceny za przechowanie Przedmiotów określa Cennik do niniejszego Regulaminu;
 2. Opłata za rzecz o niestandardowych wymiarach, której nie ma na liście przedmiotów oferowanych do Przechowania przez Więcej Miejsca, jest konsultowana każdorazowo z ARBEMA drogą elektroniczną;
 3. Klient ponosi opłatę za pełny 30-dniowy okres przechowywania, nawet jeśli chce przechowywać krócej swoje rzeczy;
 4. Opłaty za świadczone Usługi regulowane są przez Klientów w okresach 30-dniowych albo za kilka okresów z góry, przy czym pierwszy okres płatności rozpoczyna się w dniu odbioru Przedmiotów od Klienta;
 5. Płatność za zamówienie jest dokonywana w następujący sposób:
  1. z góry z wykorzystaniem Operatora Płatności;
  2. bezpośrednio u klienta w momencie dostarczenia do niego Pojemników, za pomocą przenośnego urządzenia płatniczego bądź gotówką (opcja dostępna przy pierwszym zamówieniu bądź przy zwrocie);
  3. przelewem bankowym (opcja dostępna, jeśli data dostawy jest najwcześniej na drugi Dzień Roboczy od dnia składania zamówienia oraz przy przedłużaniu
   okresu Przechowywania Przedmiotów);
 6. Opłaty za kolejne 30-dniowe okresy Przechowywania będą płatne miesięcznie z góry przez Klienta, bez konieczności jego wcześniejszego poinformowania o zbliżającym się terminie zapłaty;
 7. Przy Przechowywaniu per Pojemnik/ Przedmiot, w przypadku dokonania płatności z góry przez Klienta za kilka okresów Przechowywania i zamówienia zwrotu przed upływem opłaconego okresu Przechowywania, Klientowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystany okres Przechowywania. ARBEMA zastrzega w wyżej wymienionym przypadku naliczenie opłaty umownej w wysokości 10 złotych za każdy Pojemnik bądź Przedmiot, która zostanie potrącona ze zwracaną kwotą wynikającą z należności za niewykorzystany okres przechowywania;
 8. W przypadku braku płatności za Przechowywanie, ARBEMA podejmie próbę nawiązania kontaktu z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie danych przedstawionych przez Klienta. W przypadku braku możliwości nawiązania takiego kontaktu oraz po upływie 30 dni, ARBEMA przysługuje prawo do zatrzymania Przedmiotów Klienta.
 9. Klient oraz ARBEMA zgodnie oświadczają, iż w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem przez okres 30 dni, ustanowione zostaje prawo zastawu na przedmiotach Klienta, jako zabezpieczenie roszczeń przysługujących ARBEMA. Prawo zastawu umożliwia ARBEMA dochodzenia zaspokojenia z rzeczy, bez względu na to, czyją stało się własnością, w wyniku postępowania komorniczego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Klient oraz ARBEMA mogą rozwiązać Umowę za 14-dniowym okresem wypowiedzenia;
 3. Klient (będący jednocześnie konsumentem), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów;
 4. Jeżeli Klient wyznacza termin realizacji Zamówienia w okresie 14-dniowego okresu odstąpienia, to tym samym zobowiązuje się ponieść koszty związane z odbiorem Pojemników, w momencie odstąpienia od Umowy;
 5. ARBEMA ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
  1. Klient zalega z płatnościami na czas;
  2. Klient złamie warunki niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku chęci wypowiedzenia umowy przez Klienta, jest on zobowiązany do zamówienia zwrotu Przedmiotów najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o fakcie wypowiedzenia. W przypadku braku zamówienia zwrotu Przedmiotów do Klienta w wyznaczonym terminie, ARBEMA rości prawo do obciążenia Klienta kosztami za bezumowne korzystanie z usług przechowania.

UBEZPIECZENIE

 1. ARBEMA w ramach usługi oferuje ubezpieczenie przechowywanego mienia nabyte u zewnętrznego ubezpieczyciela. W przypadku przechowywania per Pojemnik bądź Przedmiot, każdy Pojemnik lub Przedmiot jest ubezpieczony do maksymalnej kwoty 1000 zł brutto. Maksymalna suma ubezpieczenia przypadająca na jednego klienta zarówno w opcji Przechowania per Pojemnik lub Przedmiot lub Przechowywanie per powierzchnia wynosi 8000 zł brutto.
 2. Oferowane przez ARBEMA ubezpieczenie jest na wypadek zniszczenia bądź utraty Przedmiotów, jakie Klient oddaje na Przechowanie i obowiązuje w trakcie transportu do magazynu, przechowywania oraz zwrocie Przedmiotów do Klienta;
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza, że maksymalna wartość każdego przechowywanego Przedmiotu nie przekracza 1000 zł brutto a wszystkich przechowywanych Przedmiotów nie przekracza 8000 zł brutto;
 4. ARBEMA nie odpowiada za szkody w rzeczach Klienta, jeśli w momencie odbioru Kierowca uzna, że rzeczy były nieodpowiednio zabezpieczone i źle przygotowane bądź spakowane na czas przewiezienia do naszego magazynu i przechowywania;
 5. Jeśli wartość przechowywanych Przedmiotów Klienta przekracza 8000 zł brutto, Klient może skontaktować się z ARBEMA, aby zapytać o możliwość podniesienia ubezpieczenia i opłaty za dodatkowe ubezpieczenie;
 6. W przypadku zaistnienia szkody, ARBEMA rozpatrzy roszczenie wspólnie z firmą ubezpieczeniową. Kwota odszkodowania zostanie wypłacona Klientowi po uzyskaniu jej przez ARBEMA od firmy ubezpieczeniowej.
 7. W przypadku zaistnienia roszczenia, ARBEMA ma prawo poprosić Klienta o dowód zakupu uszkodzonego Przedmiotu i koszt zakupu nowego. Klient powinien przekazać wszelkie informacje najpóźniej w ciągu 30 dni, od momentu, gdy otrzyma taką prośbę od ARBEMA. W przypadku braku uzyskania należnych dokumentów w wyznaczonym terminie, ARBEMA nie będzie w żaden sposób odpowiedzialne za ewentualne uszkodzenia.

REKLAMACJE

 1. Użytkownik pragnący zgłosić reklamacje powinien dokonać jej przesyłając wiadomość do ARBEMA na adres e-mail: biuro@icekiss.pl;
 2. W reklamacji należy opisać przyczynę reklamacji oraz okoliczności reklamacji;
 3. ARBEMA ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Program do przeglądania stron internetowych www Klienta powinien:
  • być zgodny z Google Chrome 39 lub nowszy, Internet Explorer 10 lub nowszy, Firefox 33 lub nowszy, Opera 26 lub nowszy;
  • mieć włączoną obsługę JavaScript;
  • być uruchomiony w rozdzielczości nie mniejszej niż 1366×768 pikseli;
  • w przypadku niespełnienia warunków dotyczących przeglądarki stron internetowych ARBEMA nie gwarantuje pełnej funkcjonalności Portalu;
 2. ARBEMA dokłada należytej staranności w celu ochrony danych Klienta. ARBEMA nie odpowiada za czasowe ograniczenie dostępności Portalu w celu minimalizacji zagrożenia ze Strony osób działających na szkodę Klienta;
 3. ARBEMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyżej, w szczególności zaistnieniu aktów terroryzmu, powodzi, zamieszek, strajków, w wyniku uderzenia pioruna, w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, niepokojów społecznych, rozruchów, sabotażu itp.
 4. ARBEMA nie ponosi odpowiedzialności za: uszkodzenia rzeczy źle zabezpieczonych; za naturalne zużycie Przedmiotów w czasie; wady Przedmiotów; konfiskaty z powodów prawnych;
 5. W przypadku wdania się w spór co do własności rzeczy ze stroną trzecią przechowywanych przez ARBEMA, Klient zwalnia niniejszym ARBEMA z wszelkiej odpowiedzialności, jak również zobowiązuje się do niepodawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących ARBEMA. Klient zobowiązuje się również do dołożenia wszelkich starań w celu zwolnienia od odpowiedzialności ARBEMA z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z przechowywaniem przez ARBEMA Przedmiotów.

PRAWA AUTORSKIE

Treść niniejszego Regulaminu pozostaje własnością ARBEMA. Jego kopiowanie dla jakichkolwiek celów (poza zachowaniem kopii na użytek własny) lub jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne jest zabronione i wymaga pisemnej zgody ARBEMA.

ZMIANY REGULAMINU

 1. ARBEMA ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu;
 2. W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze zamówienia na Usługę, zmiany Regulaminu są ważne ze skutkiem natychmiastowym;
 3. W przypadku Klientów korzystających z usług ARBEMA, informacja o zmianach w Regulaminie zostanie do nich wysłana na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia;
 4. Zmiany Regulaminu będą obowiązywały w terminie 7 dni kalendarzowych od ich opublikowania na stronie serwisu;
 5. W przypadku braku akceptacji treści zmienionego regulaminu, Klient ma możliwość wypowiedzenia Umowy;
 6. Jeśli Klient w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o zmianie regulaminu nie wypowie umowy, jest to równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy ARBEMA oraz Klientem jest prawo polskie;
 2. Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie www.uokik.gov.pl;
 3. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta;
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – Przykładowa treść oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy w przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu:

 • Adresat [w tym miejscu Klient powinien wpisać nazwę, pełny adres pocztowy oraz, numer telefonu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług polegającej na udostępnieniu do korzystania z usługi oferowanej przez ARBEMA Artur Bartnicki.
 • Data zawarcia umowy(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

  załącznik koszt wysyłki produkt opakowania

1. Ile wynosi koszt wysyłki?

 

Odp: Koszt wysyłki wynosi 16.26zł netto (20zł brutto), niezależnie od wielkości i zamówionego towaru.

 a) ile kompletów wysyłane jest na 1 przesyłce ?

kielich 500/ 350 ml rozgwiazda 1 komplet

kielich  500/300 ml reszta wzorów 2 komplety

 


2.  Jaki jest czas realizacji zamówienia?

Odp: Towar staramy się wysyłać jak najszybciej, najczęściej do 24h od momentu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone do godziny 12 są wysyłane w tym samym dniu.


3. Ile wynosi czas dostawy?

Odp: Posiadamy umowę z firmą kurierską 24h. Zamówienia staramy się dostarczać na następny dzień roboczy.


4. Czy jest możliwość odbioru osobistego?

Odp: Tak, towar można odebrać osobiście. Adres firmy: ul.warszawska 42 Choszczówka Stojecka 05-300. Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny.


5. Czy jest możliwość dostawy na sobotę?

Odp: Tak, w przypadku takiej opcji dopłata +50% za wysyłkę.


6. Czy zamówienia można składać tylko przez stronę: www.icekiss.pl?

Odp: Nie. Zamówienia można składać również telefonicznie i meilowo.


7. Czy można wysłać syropy i kubki w jednej paczce?

Odp: Tak , nie ma żadnego problemu. Koszt wysyłki jest jeden niezależnie od rodzaju towaru, ilości i wielkości zamówienia.


8. Ile syropów mieści się w jednej przesyłce?

Odp: Ze względów bezpieczeństwa preferowane 4szt. i ich wielokrotności (kartony do wysyłki mamy na 4 kanistry po 5 litrów), aczkolwiek jest możliwość wysłania dowolnej ilości syropów i koszt wysyłki się nie zmienia. (natomiast 5szt, 9szt, 13szt. itd. jest ciężko spakować).


9. Ile litrów granity wychodzi z 1 syropu ICEkiss (5 litrów / 6.5 kilograma) ?

Odp: Syropy rozrabiamy z wodą w proporcji 1:7. Po rozrobieniu wychodzi 40 litrów gotowego produktu.


10. Dlaczego warto wybrać nasze syropy?

 • nie ulega przemrożeniu (nie traci koloru po zmrożeniu)
 • duża wydajność 1:7 (z 1 syropu wychodzi 40 litrów granity)
 • nie pozostawia kolorowych osadów
 • w przeciwieństwie do proszków łatwość rozrabiania koncentratu z wodą (można wlewać bezpośrednio do granitora, nie trzeba rozrabiać w wiaderku lub inny pojemniu). syrop > proszek
 • nie barwi dzieciom języków
 • na bazie cukru, bez użycia słodzików (naturalny, nie sztuczny)
 • wydajność (6,5kg przy objętości 5 litrów) – żaden inny producent na rynku nie oferuje takiej wydajności.
 • długa ważność produktu po otwarciu (może stać nawet kilka tygodniu nie tracąc swoich właściwości)

 


 


 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com